Address: Ukraine, Dnipro city
Naberezhna Peremohy street, 118 Sholokhova street, 1/1
info@f-fish.com.ua

Regional representatives

Dnipro region

+38(063)865-15-09 Fedotov Andrey

sales@f-fish.com.ua

 

Kiev region

+38(067)683-94-49 Unichenko Vyacheslav

 

Lviv region

+38(067)672-85-57 Chervinskiy Vladimir

 

Poltava, Sumi, Chernihiv:

+38(067)542-79-27 Vyazovskiy Roma